Cyflwyniad

Mae aelodau etholedig Cyngor Sir Fynwy wedi datgan eu hymrwymiad i fuddsoddi mewn cyfleusterau hamdden ar draws ein sir a’u datblygu er mwyn cefnogi iechyd a lles ein dinasyddion. Bydd y buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau Hamdden yn cael effaith sylweddol ar les nid yn unig yn awr, ond ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol hefyd.

Bydd Cam 1 arfaethedig y gwaith adnewyddu yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent yn canolbwyntio ar welliannau y mae mawr eu hangen i neuadd y pwll.

Bydd Cam 1 y gwaith adnewyddu yn cynnwys y canlynol:

  • Ailaddurno neuadd y pwll
  • Uwchraddio’r ffenestri gwydr yn yr ardal wylio
  • Amnewid y nenfwd yn gyfan gwbl
  • Uwchraddio i oleuadau LED (* gweler y wybodaeth isod ar y Rhaglen Re:Fit)
  • Gosod Unedau Trin Aer newydd

* Ym mis Mehefin 2020 cymeradwyodd y Cyngor gynnig i gyflwyno cam 1 y Rhaglen Re:Fit. Bydd y rhaglen hon yn chwarae rhan hanfodol wrth gyflawni’r camau a gynhwysir yn Strategaeth Argyfwng Hinsawdd Cyngor Sir Fynwy a fabwysiadwyd ym mis Hydref 2019, a nodau Cynllun Corfforaethol Cyngor Sir Fynwy, gan nodi a gweithredu gwelliannau effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy er mwyn lleihau allyriadau carbon.

Bydd gweithredu’r gwaith gwella yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at gyflawni camau gweithredu’r Cynllun Gweithredu ar gyfer yr Argyfwng Hinsawdd i “Weithredu gwelliannau effeithlonrwydd ynni ar draws ystâd bresennol y cyngor erbyn 2022” ac i “Bob bwlb golau o fewn adeiladau sy’n eiddo i’r cyngor fod yn rhai LED.” Bydd gwell effeithlonrwydd ynni, lleihau allyriadau carbon a mwy o gapasiti gosodiadau ynni adnewyddadwy yn cyfrannu at gyflawni Nod C o gynllun Corfforaethol Cyngor Sir Fynwy i “Wneud y mwyaf o botensial yr amgylchedd naturiol ac adeiledig”.

Disgwylir i’r gwaith adnewyddu ddechrau ddydd Llun 25ain Hydref 2021 a disgwylir y dyddiad ailagor i fod ar ddydd Mawrth 4ydd Ionawr 2022 (yn amodol ar unrhyw oedi i gynllun y prosiect oherwydd amgylchiadau nas rhagwelwyd). Yn dilyn arfarniad o opsiynau, yr opsiwn dewisol oedd un cyfnod cau er mwyn sicrhau bod yr holl waith yn cael ei gwblhau er mwyn lleihau’r tarfu ar wasanaethau. Bydd dull cydgysylltiedig o adnewyddu yn cynnwys contractwyr amrywiol, er mwyn sicrhau bod y cyfnod cau yn cael ei leihau ac i’r pwll gael ei ailagor i’r cyhoedd cyn gynted â phosibl.

ORIEL LUNIAU CYN/AR ÔL

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google