Chepstow Leisure Centre Development – NEXT PHASE

Mae’r rhaglen waith yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent, sydd wedi bod ar waith ers mis Mawrth 2021, yn rhan o waith y cyngor o dan ‘Edrych Ymlaen, Cyflawni Nawr – Ein Strategaeth hyd at Haf 2022’. Dros sawl cam bydd Canolfan Hamdden Cas-gwent yn elwa o welliannau sylweddol i gyfleusterau fel y cyfleusterau a’r caeau chwarae awyr agored, pwll nofio a chyfleusterau ffitrwydd. Mae’r buddsoddiad hefyd yn dyst i ymrwymiad Cyngor Sir Fynwy a MonLife i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd, gan alluogi mwy o bobl i gael gwell profiad yn ei ganolfannau hamdden, a mwy o gyfleoedd i barhau i gynyddu eu hiechyd a’u lles. Mae Cam 1 a 2 o’r gwaith adnewyddu yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent bellach wedi’i gwblhau. Roedd y gwaith yn y camau hyn yn cynnwys y canlynol:

 • Ailaddurno neuadd y pwll
 • Uwchraddio i’r gwydro yn ardal gwylio’r pwll
 • Amnewid y nenfwd yn gyfan gwbl yn neuadd y pwll
 • Uwchraddio i oleuadau LED (* gweler y wybodaeth isod ar y Rhaglen Re:Fit)
 • Gosod Unedau Trin Aer newydd.
 • Sgroliwch i waelod y dudalen hon i weld y cynnyrch terfynol a’r dilyniant.

* Ym mis Mehefin 2020 cymeradwyodd y Cyngor gynnig i gyflwyno cam 1 y Rhaglen Re:Fit. Bydd y rhaglen hon yn chwarae rhan hanfodol wrth gyflawni’r camau a gynhwysir yn Strategaeth Argyfwng Hinsawdd Cyngor Sir Fynwy a fabwysiadwyd ym mis Hydref 2019, a nodau Cynllun Corfforaethol Cyngor Sir Fynwy, gan nodi a gweithredu gwelliannau effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy er mwyn lleihau allyriadau carbon

Mae Cam 3 yn mynd rhagddo ar hyn o bryd gyda gwelliannau i’r cyfleusterau a’r lleiniau awyr agored. Ym mis Rhagfyr 2021, gwahoddwyd MonLife i wneud cais am grant gan Lywodraeth Cymru, drwy Chwaraeon Cymru, a grant ar wahân gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru, i ddatblygu’r cyfleusterau a’r caeau chwarae awyr agored yn Ysgol Gyfun a Chanolfan Hamdden Cas-gwent. Cyfanswm cyllid y prosiect a’r arian grant oedd £101,997 gan Gyngor Sir Fynwy, a cheisiwyd £433,058 ychwanegol gan y cyrff ariannu. Bydd yr arian hwn yn ein galluogi i ddarparu cae pêl-droed 3G newydd (68m x 34.5m), arwyneb newydd ar y cae Astro Turf a chyfleusterau Ardal Chwaraeon Aml-ddefnydd i gynnwys Pêl-fasged, Pêl-rwyd a Thennis. Yn ogystal â hyn, bydd y rhwydi criced yn cael eu hadnewyddu i ganiatáu cawell ymarfer 4 lôn.

Datblygwyd y prosiect arfaethedig o welliannau mewn ymgynghoriad â Chanolfan Hamdden Cas-gwent, Ysgol Gyfun Cas-gwent, Chwaraeon Cymru, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Hoci Cymru a Chynghrair Pêl-droed Iau Sir Fynwy.

 • Uwchraddio i offer Cardiofasgwlaidd ffitrwydd gyda swyddogaeth clyweledol
 • Beiciau Sbin Newydd
 • Adnewyddu’r caffi a’r gegin bresennol
 • Gosod agorfa ‘tecawê’
 • Adnewyddu coridor y dderbynfa

Bydd ein Canolfan Newydd a Gwell yn agor ym mis Medi!

Byddwch y cyntaf i elwa o’n cynigion ymuno arbennig!

  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google