Cwestiynau Cyffredin

Pryd mae’r gwaith ail-ddatblygu i fod i ddechrau?

Gan ddibynnu ar gymeradwyaeth y Cyngor, tuag at ddiwedd 2020 a’r sefyllfa bresennol gyda Covid19, tybiwn y bydd y gwaith adeiladu yn dechrau ym mis Ionawr 2021.

Pryd fydd Canolfan Hamdden Cil-y-coed yn ail-agor?

Yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol a roddwyd i ni gan y contractwyr rydym yn obeithiol, os bydd y gwaith yn dechrau ym mis Ionawr 2021, y byddem yn edrych o bosib ar ail-agor yn llawn ym mis Medi 2021.

Beth ydych yn gwneud i Ganolfan Hamdden Cil-y-coed yn ystod y cyfnod ail-ddatblygu?

Ar sail y cynigion presennol, bydd gwelliannau’n cael eu gwneud i’r ardaloedd newid, gan ddarparu cyfleusterau newid gwlyb o ansawdd uchel gyda ciwbiclau sy’n gyfeillgar i’r teulu, a chiwbiclau newid ar wahân i ddynion a menywod a chiwbiclau newid ochr-wlyb unigol.

Bydd ystafell sawna a stêm newydd, bydd y ddau ar gael o ochr y pwll.

Bydd y cyfleuster yn cynnwys mynedfa newydd, gyda chynnig caffi, ystafell gyfarfod/parti, gwell oriel wylio’r pwll a man chwarae meddal i blant.

Bydd y gymuned yn gallu manteisio ar well arlwy ffitrwydd gyda champfa newydd, stiwdios ffitrwydd a sbin ar wahân ac ystafell ffyrfhau.

Bydd gwelliannau hefyd yn cael eu gwneud i’r goleuadau a’r teils yn ardal y pwll, goleuadau newydd yn y neuadd chwaraeon, 22 o leoedd parcio newydd ac ystafelloedd newid allanol i hwyluso’r lleiniau awyr agored.

Sut y bydd y cau’n effeithio ar aelodau?

Bydd MonLife yn ysgrifennu at bawb yr effeithir arnynt, gan nodi’r broses a chynnig opsiynau amgen lle y bo’n bosibl ar ôl iddynt gael eu hasesu a’u cytuno.

 
Ble gallaf ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith cynnal a chadw a drefnwyd?

Byddwn yn cyfathrebu’n rheolaidd mewn perthynas â’r gwaith drwy nifer o sianeli gan gynnwys:

 • Y wefan hon monlifeleisuredevelopment.co.uk
 • Negeseuon e-bost drwy gylchlythyr, cofrestrwch drwy ein gwefan bwrpasol.
 • Sianeli cyfryngau cymdeithasol MonLife.
 • Cyswllt drwy MonLife a gwefan Cyngor Sir Fynwy.
 • Arddangosiadau mewn canolfannau ar draws ein 3 chanolfan hamdden arall.
 • Postio allan i aelodau MonLife
Mae fy mhlant yn mynychu gwersi nofio, lle byddant yn nofio yn ystod y cyfnod cau?

Bydd MonLife, lle y bo’n bosibl, yn gwneud trefniadau amgen addas a bydd hysbysiad yn cael ei anfon at yr holl rieni a gwarcheidwaid. 

Os yw eich plentyn yn nofio gyda’i ysgol, bydd MonLife/Cyngor Sir Fynwy yn gweithio gydag ysgolion i benderfynu beth fydd yr opsiynau ar gyfer hyn.

A fydd y ganolfan hamdden newydd yn addas i rywun sydd ag anabledd?

Bydd y ganolfan hamdden yn cydymffurfio’n llawn â Deddf Cydraddoldeb 2010

Bydd yr ail-ddatblygiad yn cynnwys: 

 • Offer campfa hygyrch.
 • Stiwdios agored gyda mynediad hawdd.
 • Mannau parcio hygyrch.
 • Drysau awtomatig
 • Ystafell Newid wedi’i lleoli yn y Pentref Newid.
A fydd cyfleuster dros dro yn cael ei gynnig yn ystod y cyfnod cau?

Mae BywydMynwy yn parhau i archwilio pob cyfle posib er mwyn bod yn barod ar gyfer cyfnod cau’r Ganolfan Hamdden. Unwaith bod unrhyw benderfyniad wedi’i wneud, byddwn yn diweddaru’r wefan ac yn hysbysu pob defnyddiwr.

 
Beth fydd cynllun y gampfa a maint o ddarnau o offer bydd yna?

Mae BywydMynwy yn dal i archwilio opsiynau yn ymwneud â chynllun y gampfa a’i hoffer. Unwaith y bydd y manylion hyn wedi’u cwblhau, byddwn yn diweddaru’r wefan ac yn hysbysu pob defnyddiwr.

Bydd y cwestiynau hyn yn cael eu diweddaru’n rheolaidd ond os oes gennych gwestiwn penodol sydd heb ei nodi yna cysylltwch â ni ar monlifeprojects@monmouthshire.gov.uk

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google