Cwestiynau Cyffredin

Pryd mae’r gwaith ail-ddatblygu i fod i ddechrau?

Disgwylir i’r gwaith ddechrau ar 30ain Awst 2021.

Pryd fydd yr holl gyfleusterau’n ailagor?

Yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol a roddwyd i ni gan y contractwyr, rydym yn obeithiol y byddwn yn edrych ar ailagor llawn ddechrau Ionawr 2022.

Beth ydych chi’n ei wneud i Ganolfan Hamdden y Fenni yn ystod y gwaith adnewyddu?

Yn seiliedig ar y cynigion presennol, bydd adnewyddu Canolfan Hamdden y Fenni yn creu canolfan les dros y llawr cyntaf er mwyn creu cyfleusterau hamdden modern i’r gymuned leol gan helpu i gynyddu cyfranogiad mewn gweithgarwch corfforol rheolaidd.

Bydd y cyfleusterau newydd arfaethedig yn cynnwys:
 • Ystafell Ffitrwydd Estynedig gydag offer newydd
 • Stiwdio Ymarfer Grŵp Pwrpasol
 • Stiwdio Sbin
 • Cyfleusterau Newid Ffitrwydd Newydd gyda newid hygyrch pwrpasol
 • Cynnig Gwerthu Coffi Llawr Gwaelod
A fydd y ganolfan hamdden dal ar agor yn ystod y gwaith ailwampio?

Bydd y ganolfan hamdden yn parhau ar agor yn ystod y gwaith ailwampio ond nodwch y bydd yna ychydig o aflonyddwch ac efallai y bydd yna sŵn ychwanegol ar y safle tra bod y gwaith yn cael ei wneud.  

A oes yna unrhyw gyfleusterau newid a chawod ar gael yn y gampfa dros dro?

Bydd cyfleusterau newid a chawod ar gael yn adeilad y brif ganolfan hamdden cyn 8am ac ar ôl 5pm ar ddyddiau Llun – Gwener ac ar benwythnosau

Pa effaith a gaiff y gwaith adnewyddu ar ddefnyddwyr presennol y ganolfan hamdden?

Oherwydd natur y gwaith adnewyddu, yn anffodus bydd effaith ar rai defnyddwyr.  Bydd llai o leoedd parcio ceir, lle bo hynny’n bosibl byddem yn annog cerdded a beicio i’r safle ac oddi yno.  Bydd y llawr cyntaf yn cau’n llwyr ond bydd cynnig ffitrwydd dros dro ar gael.  Byddwn yn cysylltu â phob archeb clwb y mae’r gwaith yn effeithio arnynt ar wahân.

Ble gallaf ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith cynnal a chadw a drefnwyd?

Byddwn yn cyfathrebu’n rheolaidd mewn perthynas â’r gwaith drwy nifer o sianeli gan gynnwys:

 • Y wefan hon monlifeleisuredevelopment.co.uk
 • Negeseuon e-bost drwy gylchlythyr, cofrestrwch drwy ein gwefan bwrpasol.
 • Sianeli cyfryngau cymdeithasol MonLife.
 • Cyswllt drwy MonLife a gwefan Cyngor Sir Fynwy.
 • Trwy sganio codau QR sy’n cael eu harddangos yn ein Canolfannau Hamdden
 • Danfoniadau post at aelodau MonLife
A fydd y ganolfan hamdden newydd yn addas i rywun sydd ag anabledd?

Bydd y ganolfan hamdden yn cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010

Bydd yr ail-ddatblygiad yn cynnwys: 

 • Offer campfa hygyrch.
 • Stiwdios agored gyda mynediad hawdd.

.       Cyfleusterau newid hygyrch

 • Drysau awtomatig
A fydd cyfleuster campfa dros dro yn cael ei ddarparu drwy gydol y cyfnod cau?

Oes.  Byddwn yn darparu cynnig ystafell ffitrwydd dros dro a fydd wedi’i leoli yng nghampfa’r ysgol (gyferbyn â’r brif dderbynfa).

Pryd fydd y gampfa’n adleoli i’r cyfleuster dros dro?

Mae’n debygol y bydd y cyfleuster dros dro ar waith o ddydd Sadwrn 28ain Awst 2021.

A fydd unrhyw ddiwygiadau i amserlen bresennol y dosbarth ffitrwydd?

Bydd cynnig dosbarth ffitrwydd wedi’i ddiwygio ychydig drwy gydol y gwaith; fodd bynnag, bydd yn cynnwys dosbarthiadau fel Fit4Life a Sbin.  Bydd Cylchedau a Ffitrwydd Dŵr hefyd yn parhau yn y Neuadd Chwaraeon a’r pwll Nofio yn y drefn honno.  Bydd Tai Chi, Ioga a Pilates hefyd ar gael drwy ein Gwasanaeth Ar Alw a Ffrydio Bywyd fel rhan o aelodaeth y Ganolfan Hamdden.

A fydd y Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol ar gael?

Bydd y Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff ar gyfer y Fenni yn parhau i gael ei ddarparu drwy Rhith-lwyfannau, a bydd yn dychwelyd i gael ei Gyflwyno Wyneb yn Wyneb pan fydd y ganolfan hamdden wedi’i hadnewyddu ac yn ailagor o fis Ionawr 2022.

A fydd yna unrhyw effaith ar y rhaglen Learn 2 Swim?

Bydd angen i’r holl blant sydd yn mynychu ein gwersi nofio i gael eu gollwng a’u casglu o ddrws allanfa dân y pwll nofio. Mae’r rhieni wedi eu hysbysu  o’r newid yma. 

Pa offer fydd yn cael eu darparu yn y cyfleuster dros dro?

Gellir gweld delwedd o gynllun y gampfa dros dro yma

Sut olwg fydd ar gynllun y gampfa newydd?

Gellir gweld cynigion ar gyfer cynllun newydd y gampfa yma.  Byddwn yn cynnwys yr offer Technogym diweddaraf gan gynnwys yr ystod Excite. Yn ogystal â hyn bydd stiwdio sbin bwrpasol newydd a stiwdio ymarfer grŵp pwrpasol.

A fydd modd i mi fynd yn syth i’r gampfa dros dro?

Bydd yr holl aelodau debyd uniongyrchol a blynyddol yn medru mynd yn syth i’r gampfa dros dro, heb orfod mynd i mewn i’r ganolfan hamdden. Bydd angen i’r holl aelodau sydd ag aelodaeth achlysurol fynd i mewn i’r dderbynfa er mwyn derbyn tocyn.   

A fydd yna staff yn y gampfa dros dro?

Bydd aelod o staff yn y gampfa dros dro drwy’r amser.   

A fydd yna ddŵr i’w yfed ar gael yn y gampfa dros dro?

Bydd yna ffynnon ddŵr yn y dderbynfa yn y prif ganolfan hamdden a bydd modd i ddefnyddwyr ei defnyddio er mwyn llenwi eu poteli.  

A gaiff unrhyw sesiynau nofio cyhoeddus neu nofio teulu yn ystod hanner tymor mis Hydref?

Oherwydd y gwaith adnewyddu sy’n mynd rhagddo yng Nghanolfan Hamdden y Fenni, bydd sesiynau nofio cyfyngedig yn ystod hanner tymor mis Hydref. Mae mwy o wybodaeth yn yr amserlen diweddaraf. https://www.monlife.co.uk/monactive/abergavenny-leisure-centre

A gynhelir Gemau Sir Fynwy yng Nghanolfan Hamdden Sir Fynwy yn ystod hanner tymor yr Hydref?

Oherwydd y gwaith adnewyddu yng Nghanolfan Hamdden y Fenni, cafodd y ddarpariaeth ei symud dros dro ar gyfer hanner tymor yr Hydref i Ysgol Gynradd Deri View. Mae mwy o wybodaeth ar gael drwy ddolen yr wybodaeth ddilynol Gemau Sir Fynwy – Gweithgareddau Gwyliau MonLife.

 

 

Bydd y cwestiynau hyn yn cael eu diweddaru’n rheolaidd ond os oes gennych gwestiwn penodol sydd heb ei nodi yna cysylltwch â ni ar monlifeprojects@monmouthshire.gov.uk

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google